Jak uzyskać środki finansowe z Funduszu Pracy

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.) przewiduje szereg instrumentów finansowych wspierających nabywanie, uzupełnianie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz uzyskiwanie zatrudnienia.

Niniejsza informacja prezentuje te instrumenty Funduszu Pracy, z których mogą skorzystać studenci i absolwenci studiów wyższych, pod warunkiem posiadania statusu osoby bezrobotnej, zarejestrowanej w Urzędzie Pracy i posiadającej prawo do zasiłku dla bezrobotnych.

Stypendium dla studentów studiów niestacjonarnych I stopnia

Istnieje możliwość przyznania stypendium ze środków Funduszu Pracy osobom bezrobotnym, zarejestrowanym w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy, które podjęły dalszą naukę. [Aktualizacja: 13-09-2017]

Finansowanie studiów podyplomowych

Istnieje możliwość sfinansowania kosztów studiów podyplomowych ze środków Funduszu Pracy, osobom bezrobotnym i poszukującym pracy, zarejestrowanym w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy. [Aktualizacja: 13-09-2017]

Dodatek aktywizacyjny dla absolwentów

Istnieje możliwość przyznania dodatku aktywizacyjnego ze środków Funduszu Pracy osobom bezrobotnym, zarejestrowanym w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy, które z własnej inicjatywy podjęły zatrudnienie lub inną pracę zarobkową. [Aktualizacja: 13-09-2017]

Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem dla absolwentów

Istnieje możliwość przyznania refundacji kosztów opieki nad dzieckiem lub dziećmi do 6 roku życia albo nad dzieckiem lub dziećmi niepełnosprawnymi do 18 roku życia ze środków Funduszu Pracy osobom bezrobotnym, zarejestrowanym w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy, które podjęły zatrudnienie lub inną pracę zarobkową. [Aktualizacja: 13-09-2017]