Poradnictwo zawodowe

Rubryka zawiera informacje o możliwościach uzupełniania i podnoszenia kwalifikacji zawodowych na poziomie wyższym a także wskazówki dotyczące możliwych do uzyskania form wsparcia aspiracji edukacyjnych studentów i absolwentów.

Jak uzyskać środki finansowe z Funduszu Pracy (4)

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.) przewiduje szereg instrumentów finansowych wspierających nabywanie, uzupełnianie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz uzyskiwanie zatrudnienia.

Niniejsza informacja prezentuje te instrumenty Funduszu Pracy, z których mogą skorzystać studenci i absolwenci studiów wyższych, pod warunkiem posiadania statusu osoby bezrobotnej, zarejestrowanej w Urzędzie Pracy i posiadającej prawo do zasiłku dla bezrobotnych.

Czytaj dalej...