Weryfikacja efektów uczenia się w systemach pozauczelnianych

Weryfikacja efektów uczenia się w systemach pozauczelnianych

Jeśli posiadasz doświadczenie i wiedzę praktyczną, odbyłeś kursy orz szkolenia, a myślisz o zdobyciu dyplomu uczelni wyższej, zostaniesz zwolniony z części zajęć dydaktycznych.

W Wyższej Szkole Rehabilitacji możliwość taka jest na kierunku fizjoterapia I stopnia.

Tzw. "uznawalność" to przyzwolenie uczelniom na potwierdzanie zdolności i umiejętności studenta, które uzyskał on poza systemem szkolnictwa wyższego, np. pracy, na kursach, szkoleniach czy podczas wolontariatu.

Efekty uczenia się mogą zostać potwierdzone:

  • osobie posiadającej świadectwo dojrzałości i co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego-w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia I stopnia lub jednolite magisterskie;
  • osobie posiadającej tytuł zawodowy licencjat lub równorzędny i co najmniej trzy lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów pierwszego stopnia-w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia;
  • osobie posiadającej tytuł zawodowy magistra lub równorzędny i co najmniej dwa lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów drugiego stopnia albo jednolitych magisterskich - w przypadku ubiegania się o przyjęcie na kolejny kierunek studiów pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie.

W wyniku potwierdzenia efektów uczenia się można zaliczyć studentowi nie więcej niż 50 proc punktów ECTS przypisanych do danego programu kształcenia, określonego kierunku, poziomu i profilu kształcenia

Liczba studentów na danym kierunku, poziomie i profilu kształcenia, którzy zostali przyjęci na studia na podstawie najlepszych wyników uzyskanych w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się, nie może być większa niż 20% ogólnej liczby studentów na tym kierunku, poziomie i profilu kształcenia.

Aby skorzystać z powyższej możliwości należy w dziekancie uczelni:

  • złożyć wniosek (w zał.) do 15 stycznia lub do 15 września
  • do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające efekty uczenie się w systemach pozauczelnianych

W ciągu 30 dni od złożenia, wniosek jest weryfikowany przez Komisję ds. Weryfikacji Efektów Uczenia się.

Komisja może przeprowadzić rozmowę kwalifikacyjną, egzamin ustny lub pisemny w celu uznania wiedzy zdobytej w systemach pozauczelnianych.

W ciągu 14 dni od decyzji Komisji przysługuje odwołanie do Rektora WSR.

Rektor WSR rozpatruje odwołanie i udziela odpowiedzi w ciągu 14 dni od złożonego odwołania.