Regulamin biblioteki

środa, 22 luty 2017 12:48

REGUALMIN BIBLIOTEKI
WYŻSZEJ SZKOŁY REHABILITACJI W WARSZAWIE


I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 1

Biblioteka Wyższej Szkoły Rehabilitacji jest jednostką organizacyjną Uczelni. Podlega Rektorowi i spełnia określone zadania dydaktyczne, naukowe i usługowe.

§ 2

Biblioteka prowadzi działalność zgodnie z postanowieniami Statutu Wyższej Szkoły Rehabilitacji, przepisami Ustawy o Szkolnictwie Wyższym (Dz. U. 1990, nr 65, poz. 385 ze zm.) i Ustawy o Bibliotekach (Dz. U. 1997, nr 85, poz. 539).

§ 3

W Uczelni działa Rada Biblioteczna.

 1. Rada Biblioteczna jest organem doradczym i opiniodawczym Rektora.
 2. Radę Biblioteczną powołuje Rektor na okres trwania kadencji Senatu.
 3. Kompetencje Rady Bibliotecznej, skład oraz tryb powoływania członków określa Statut.

§ 4

Biblioteka jest jednorodną jednostką organizacyjną bez wyraźnie określonych oddziałów.

§ 5

Działalnością Biblioteki kieruje Dyrektor Biblioteki.

§ 6

Dyrektor Biblioteki:

 1. kieruje realizacją zadań Biblioteki,
 2. reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz,
 3. jest przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w Bibliotece,
 4. przedstawia Rektorowi sprawozdania z działalności Biblioteki.

§ 7

Do zadań Biblioteki należy przede wszystkim:

 1. organizowanie pracy naukowej i dydaktycznej poprzez odpowiedni dobór i fachowe opracowanie zbiorów Biblioteki,
 2. udostępnianie zbiorów Biblioteki na miejscu i wypożyczanie,
 3. działalność informacyjno-bibliograficzna,
 4. działalność dydaktyczna, w szczególności szkolenie studentów w zakresie umiejętności korzystania ze źródeł bibliotecznych.

§ 8

Dane osobowe Czytelników gromadzone w Bibliotece WSR podlegają ochronie zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych.

II. KORZYSTANIE ZE ZBIORÓW


1. Zasady zapisu

§ 9

Korzystanie ze zbiorów Biblioteki jest bezpłatne.

§ 10

Prawo do korzystania ze zbiorów i urządzeń Biblioteki nabywa się z chwilą otrzymania karty bibliotecznej, wystawianej: studentom - na podstawie ważnej legitymacji studenckiej, pozostałym Czytelnikom - na podstawie dowodu osobistego.

§ 11

Karta biblioteczna jest ważna przez okres studiów lub pracy w WSR. Pierwsza karta jest wydawana bezpłatnie, a wystawienie nowej karty kosztuje 10 zł.

§ 12

Karty nie wolno odstępować innym osobom.

§ 13

Zgubienie karty należy niezwłocznie zgłosić bibliotekarzowi. W przeciwnym razie Czytelnik zostanie obciążony kosztami wynikłymi z posługiwania się kartą przez osoby trzecie.

§ 14

Osoba zapisująca się do Biblioteki powinna zapoznać się z jej Regulaminem i podpisać oświadczenie potwierdzające ten fakt oraz odbiór karty bibliotecznej. Rażące naruszenie Regulaminu daje podstawę pozbawienia Czytelnika prawa korzystania z Biblioteki.

2. Wypożyczanie

§ 15

Podstawą do wypożyczenia książek lub innych dokumentów gromadzonych
w Bibliotece jest okazanie bibliotekarzowi karty bibliotecznej. Bez karty bibliotecznej możliwy jest tylko zwrot materiałów bibliotecznych.

§ 16

Czytelnik chcący wypożyczyć książkę powinien na podstawie katalogu uzupełnić rewers biblioteczny i podać go bibliotekarzowi.

§ 17

Studenci mogą wypożyczać maksymalnie do 5 woluminów, a pracownicy do 10 woluminów.

§ 18

Książki wypożycza się:

 • pracownikom - na 1 miesiąc,
 • studentom - na 2 tygodnie.


§ 19

Na prośbę Czytelnika zgłoszoną przed upływem terminu zwrotu jednokrotnie może zostać przedłużony termin zwrotu książki (jeśli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych użytkowników).

§ 20

W przypadku przekroczenia terminu zwrotu Czytelnikowi nalicza się karę w wysokości 50gr za każdy dzień zwłoki za każdy wolumin.

§ 21

Czytelnicy ponoszą odpowiedzialność za stan powierzonych im książek. Aby uniknąć odpowiedzialności za już istniejące uszkodzenia, należy zgłosić je przy odbiorze książki. Użytkownik powinien zwrócić książkę w takim stanie, w jakim została mu udostępniona.

§ 22

W razie uszkodzenia lub zgubienia książki Czytelnik zobowiązany jest: odkupić egzemplarz tego samego autora, tytułu i tego samego lub najnowszego wydania albo dokonać wpłaty w wysokości pięciokrotnie wyższej od antykwarycznej wartości dzieła lub ustalonej przez Dyrektora Biblioteki
(np. w przypadku książek pochodzących z darów, gdy nie jest możliwe ustalenie ceny rynkowej), albo odkupić inne dzieło wyznaczone przez Dyrektora Biblioteki. Egzemplarz zniszczony lub odnaleziony pozostaje własnością Biblioteki.

§ 23

Studenci kończący studia przed otrzymaniem dyplomu, przerywający naukę w WSR, przed otrzymaniem dokumentów zobowiązani są do: zwrotu wszystkich materiałów bibliotecznych, przedłożenia karty obiegowej w celu potwierdzenia uregulowania wszelkich zobowiązań wobec Biblioteki.

§ 24

Pracownicy WSR będący Czytelnikami Biblioteki, rozwiązując umowę o pracę, winni uzyskać potwierdzenie uregulowania wszelkich swoich zobowiązań wobec Biblioteki.

3. Czytelnia

§ 25

Z czytelni może korzystać każdy Czytelnik po uprzednim pozostawieniu u bibliotekarza karty bibliotecznej.

§ 26

W czytelni udostępnia się księgozbiór podręczny Biblioteki, czasopisma oraz inne materiały biblioteczne.

§ 27

Zbiory gromadzone w czytelni udostępnia się wyłącznie na miejscu.

§ 28

Czytelnicy wchodzący do czytelni zobowiązani są do zachowanie ciszy i porządku.

§ 29

Zbiory wydaje bibliotekarz. Po wykorzystaniu Czytelnik zwraca je bezpośrednio bibliotekarzowi.

§ 30

Wynoszenie czasopism i książek z czytelni bez zgody bibliotekarza jest niedopuszczalne.

§ 31

Do czytelni nie wolno wnosić włączonych telefonów komórkowych, napojów i artykułów spożywczych. W czytelni nie można spożywać posiłków.

§ 32

Czytelnicy mogą korzystać w czytelni z własnych komputerów przenośnych, jeżeli nie zakłóca to pracy innym osobom.

4. Czytelnia multimedialna

§ 33

Z komputerów zainstalowanych w czytelni korzystać mogą posiadający kartę biblioteczną pracownicy i studenci WSR.

§ 34

Komputery w czytelni służą do udostępniania źródeł informacji niezbędnych do studiowania i prac naukowo-badawczych, przeglądu baz własnych biblioteki i Internetu, do pisania prac kontrolnych, semestralnych, licencjackich itd.

§ 35

Wszyscy użytkownicy powinni przedstawić bibliotekarzowi kartę biblioteczną.

§ 36

Użytkownicy komputerów zobowiązani są do korzystania z nich zgodnie z ich przeznaczeniem, tzn. w celach naukowo-badawczych i edukacyjnych. Zabrania się korzystania z gier, wchodzenia na strony o tematyce rozrywkowej.

§ 37

Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się dokonywania zmian w istniejących oprogramowaniach oraz instalowania innych programów przyniesionych z zewnątrz lub ściągniętych przez Internet.

§ 38

Fakt wystąpienia zakłóceń w działaniu komputera należy niezwłocznie zgłosić bibliotekarzowi.

 § 39

W przypadku znaczącego obciążenia czytelni multimedialnej bibliotekarz ma prawo określić limit czasowy pracy na stanowisku komputerowym.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 40

Czytelnicy zobowiązani są do zapoznania się z treścią Regulaminu i stosowania się do zawartych w nim postanowień.

§ 41

Rozstrzygnięcie spraw nieuregulowanych postawieniami niniejszego Regulaminu leży w kompetencji Dyrektora Biblioteki WSR. Od jego decyzji przysługuje odwołanie do Rektora WSR.

§ 42

Regulamin wchodzi w życie po podpisaniu przez Rektora.